සංස්ථාපනය –

ගැසට් නිවේදනයේ අංකය  – 453/7

ගැසට් නිවේදනයේ දිනය – 1987/05/12