1. පොදු සංඛ්‍යා ලේඛණ තොරතුරු

 • පළාත-බස්නාහිර
 • පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කය- කළුතර
 • ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය – කළුතර
 • වර්ග ප්‍රමාණය – 69.06
 • උප කාර්යාල– 3
 • ජනගහනය – 126952
 • ජනඝනත්වය – 1288.24
 • ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්‍යාව -98251
 • කාර්ය මණ්ඩලය – 133

2.සභාව සතු වාහන සහ කාර්යාලීය උපකරණ

 • රෝද 04 සහිත ට්‍රැක්ටර් – 09
 • ඩබල් කැබ්–03
 • සින්ගල් කැබ් – 02
 • සින්ගල් කැබ් රථ- 02
 • මාර්ග තලන යන්ත්‍ර- 01
 • බැකෝ ලෝඩර් යන්ත්‍ර- 01
 • ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර- 01
 • පරිගණක යන්ත්‍ර -16
 • කම්පන මාර්ග තලන යන්ත්‍ර- 01
 • ඡායා පිටපත් යන්ත්‍ර -03
 • ෆැක්ස් යන්ත්‍ර -02
 • රෝනියෝ පිටපත් යන්ත්‍ර -01
 • රූපවාහිනී යන්ත්‍ර -01
 • අත් ට්‍රැක්ටර්- 02
 • ජෙනරේටර් -01
 • ත්‍රී රෝද රථ -03
 • ලොරි රථ -02
 • කෘෘ කැබ් රථ -01

සේවා

 • පෙර පාසල් – 06
 • පුස්තකාල – 04
 • කියවීම් ශාලා – 01
 • ප්‍රජා ශාලා– 16
 • මාතෘ දාරක සායන – 08
 • ක්‍රිඩා පිටි – 16
 • සුසාන භූමි– 26
 • නාන ස්ථාන– 75
 • වීථි ලාම්පු– 5800