කළුතර ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයට අයත් ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාශ.

 

අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාශයේ අංකය ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාශයේ නම
1 708A පොතුපිටියදකුණ
2 708B පොතුපිටියනැගෙනහිර
3 708C පොතුපිටියබටහිර
4 708D මැදපොතුපිටිය
5 707 පොහද්දරමුල්ලනැගෙනහිර
6 707A පොහද්දරමුල්ලබටහිර
7 708 පොතුපිටියඋතුර
8 710 කුඩාවස්කඩුව උතුර
9 710A කුඩාවස්කඩුව දකුණ
10 710B කුඩාවස්කඩුව බටහිර
11 710C කුඩාවස්කඩුව නැගෙනහිර
12 714 මහ වස්කඩුවදකුණ
13 714A මහ වස්කඩුවඋතුර
14 715 දෙදියවල
15 716B විජේරත්නවත්ත
16 718 එතනමඩල
17 718A ජාවත්ත
18 718B බොට්නික්වත්ත
19 718C විලේගොඩඋතුර
20 718D මල්වත්ත

වස්කඩුව උප කාර්යාල බල ප්‍රදේශයේ ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාශ.

Moronthuduwa Sub Office Area

S/N Number of the GN Division Name of the GN Division
1 700 Mestiya
2 701 Maha Gonaduwa
3 701 A Kuda Gonaduwa
4 703 Melegama North
5 703A Habaralagahalanda
6 703B Melegama South
7 705 Maharekma
8 705A Mawala South
9 705B Mawala
10 706 Moronthuduwa North
11 706A Nanduwa
12 706B Moronthuduwa South
13 709 Kalapugama East
14 709A Deldoowa
15 709B Nugagoda
16 709C Kalapugama West
17 709D Ariyagama

Moronthuduwa Sub Office Area

Nagoda Sub Office Area.

 

S/N Number of the GN Division Name of the GN Division
1 723E Palathota
2 723F Thekkawaththa
3 723 Kithulawa
4 729C Pulerton West
5 723C Godaparagahahena
6 723A Alwiswaththa
7 723D Vilegoda South
8 723B Ilukwaththa
9 727D Maha Heenatiyangala
10 727F Waththamulla
11 727A Etawila
12 729 I Weniwelketiya
13 729E Kajudoowawaththa
14 729D Gallassa
15 729 Nagoda South
16 729G Rajawaththa New Section
17 729H Rajawaththa Old Section
18 729A Alubogahalanda
19 729F Uswaththa
20 731 Kalamulla North
21 731A Kalamulla South
22 731 B Kalamulla East
23 732 Ethagama East
24 732A Ethagama West

Nagoda Sub Office Area.