කළුතර ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයට අයත් ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාශ.

 

අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාශයේ අංකය ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාශයේ නම
1 708A පොතුපිටියදකුණ
2 708B පොතුපිටියනැගෙනහිර
3 708C පොතුපිටියබටහිර
4 708D මැදපොතුපිටිය
5 707 පොහද්දරමුල්ලනැගෙනහිර
6 707A පොහද්දරමුල්ලබටහිර
7 708 පොතුපිටියඋතුර
8 710 කුඩාවස්කඩුව උතුර
9 710A කුඩාවස්කඩුව දකුණ
10 710B කුඩාවස්කඩුව බටහිර
11 710C කුඩාවස්කඩුව නැගෙනහිර
12 714 මහ වස්කඩුවදකුණ
13 714A මහ වස්කඩුවඋතුර
14 715 දෙදියවල
15 716B විජේරත්නවත්ත
16 718 එතනමඩල
17 718A ජාවත්ත
18 718B බොට්නික්වත්ත
19 718C විලේගොඩඋතුර
20 718D මල්වත්ත

වස්කඩුව උප කාර්යාල බල ප්‍රදේශයේ ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාශ.

මොරොන්තුඩුව උප කාර්යාල බල ප්‍රදේශය

අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාශ අංකය ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාශයේ නම
1 700 මෙස්ටිය
2 701 මහ ගෝනදූව
3 701 A කුඩා ගොනදූව
4 703 මැලෑගම උතුර
5 703A හබරලගහලන්ද
6 703B මැලෑගම දකුණ
7 705 මහරැක්ම
8 705A මාවල දකුණ
9 705B මාවල
10 706 මොරොන්තුඩුව උතුර
11 706A නාන්දූව
12 706B මොරොන්තුඩුව දකුණ
13 709 කලපුගම නැගෙනහිර
14 709A දෙල්දූව
15 709B නුගගොඩ
16 709C කලපුගම බටහිර
17 709D අරියගම

මොරොන්තුඩුව උප කාර්යාල බල ප්‍රදේශය

නාගොඩ උප කාර්යාල බල ප්‍රදේශය

 

අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාශ අංකය ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාශයේ නම
1 723E පලාතොට
2 723F තේක්කවත්ත
3 723 කිතුලාව
4 729C පුලර්ටන් බටහිර
5 723C ගොඩපරගහහේන
6 723A අල්විස්වත්ත
7 729G රජවත්ත අළුත් කොටස
8 729H රජවත්ත පරණ කොටස

නාගොඩ උප කාර්යාල බල ප්‍රදේශය