පෙර පාසැලේ නම ලිපිනය පෙර පාසැල් ගුරු/පාලිකා/සහායක ගේ නම දුරකථන අංකය සිසුන් සංඛ්‍යාව
සංහිඳ පෙර පාසැල විලේගොඩ පාර, සංහිඳපුරවර, කළුතර උතුර පුලහින්ගේ දෝන ප්‍රියන්ති රුද්‍රිගො‍් 077 8542687 50
ගල්හයගේ දෝන රංගිකා කුමාරි 0779183926
දෙල්දූව පෙර පාසැල දෙල්දූව එස්ටේට්, කලපුගම, මොරොන්තුඩුව ඉනෝකා දිල්රුක්ෂි 076 6561143 37
එච්.බී. අනුෂා දීපානි කරුණාරත්න 071 3303955
වෙනිවැල්කැටිය පෙර පාසැල වෙනිවැල්කැටියාව, දොඩම්ගොඩ, කළුතර දකුණ එච්.ඒ.මේනකා ලසන්ති 077 4288538 35
එච්.ඩී.රෝහිණී 076 9343961
ගල්ලස්ස පෙර පාසැල ගල්ලස්ස, නාගොඩ නන්දනී ජයලත් 072 2753253 31
යමුණා විනෝදනී  071 0823772
ධනුෂිකා නාකන්දල
රජවත්ත පෙර පාසැල ගමගොඩ පාර, රජවත්ත කේ.ඩී.දීපශිකා විජේරත්න 0713446758 31
හර්ෂණී සඳමාලි පෙරේරා 071 1378263
විජයගම පෙර පාසැල තේක්කවත්ත පාර, පලාතොට, කළුතර දකුණ බී.වී.මහේෂා ප්‍රසාදිනී 077 5096622 54
පී.එල්. චමිලා

071 0995081