කළුතර ප්‍රාදේශීය සභාවට උප කාර්යාල 4 ක් ඇත  : –

  • වස්කඩුව උප කාර්යාලය
  • නාගොඩ උප කාර්යාලය
  • මොරොන්තුඩුව උප කාර්යාලය
  • උග්ගල්බොඩ උප කාර්යාලය

වස්කඩුව උප කාර්යාලයට ඇතුළත් වන්නේ,

පුස්තකාලය – වස්කඩුව ශ්‍රී සුභූති මහජන පුස්තකාලය

පෙර පාසල – මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය.