බාගත කිරීම්

අංකය විස්තරය බාගතකිරීම
1. වීථි රේඛා සහතිකය
2. ප්‍රචාරක දැන්වීම් ප්‍රදර්ශනය කිරීම සම්බන්ධ අයදුම්පත
3. නොපවරාගැනීමේ සහතිකය ලබා ගැනීම
4. ත්‍රී රෝද නැවතුම්පොල බලපත්‍රය සඳහා අයදුම්පත
5. ආදාහනාගාරය වෙන් කරවා ගැනීම
6. අනතුරුදායක ගස් කපා ඉවත් කිරීම සඳහා අයදුම්පත