ගැලරිය

අඩු ආදායම්ලාභීන් සඳහා ක්‍රියාත්මක කරන ලද මැහුම් සහ අත්කම් පාඨමාලාව.

2018.03.28 දින පත්වූ නව සභාව….

2020 වසරේ ආරම්භය…

කළුතර ප්‍රාදේශීය සභාවේ 8 වන සභාවට වසර 4 ක් පිරිම වෙනුවෙන් 2022.02.18 වන දින පවත්වන ලද සර්ව රාත්‍රික පරිත්‍රාන ධර්ම දේශනය.

“පුබුදමු ගම්පියස”  පළමු වැඩසටහන

නව කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීම – 2021.01.07

නවීකරණය කරන ලද වස්කඩුව පුස්තකාලය, ලේඛනාගාරය හා ගබඩාව  විවෘත කිරීම -සහ කළුතර  ප්‍රා දේශීය සභාව සඳහා නිල ධජය හඳුන්වාදීමේ උත්සවය – 2022.02.18