මන්ත්‍රී මණ්ඩලය-2023.03.19 දින දක්වා මහජන නියෝජිතවරුන්

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ

ගරු සභාපති,
පෙරුමප්පෙරුම ආරච්චිගේ සංජීව ආරියරත්න මහතා

ගරු උප සභාපති,
තුඩුවගේ දොන් ජයසිරි මහතා


සාමාජික,
ගාමිණී සිරිතිලක ද සිල්වා කවිරත්න මහතා.

සාමාජික,
සුසෙව් හේවාගේ කීර්තිපාල මහතා.

සාමාජික,
විදානපතිරණගේ ලක්ෂ්මන් මහතා.

සාමාජික,
ගමගේ විජයසිරි ගුණවර්ධන මහතා.

සාමාජික,
පහළගේ රොෂාන් ප්‍රියංකර අබේගුණවර්ධන මහතා.


සාමාජික,
පට්ටිදුරගේ නිලන්ත චන්ද්‍රලාල් මහතා.

සාමාජික,
ගුණසීල ජයවර්ධන විදානපතිරනගේ සංජය ශ්‍රිලාල් මහතා.

සාමාජික,
මැස්ටියගේ දොන් යසකීර්ති ගුණතිලක මහතා.

සාමාජික,
වීරක්කොඩිගේ ධනුෂ් ප්‍රියදර්ශන මහතා.

සාමාජික,
පතිරණගේ මනෝජ් ඒකනායක මහතා.

සාමාජික,
නලින් සංජීව මහතා.

සාමාජික,
ලසන්ති හේමමාලි ෆර්නැන්ඩු

සාමාජික,
මග්ගොන ගුරුන්නාන්සේලාගේ ධර්මසේන මහතා.

සාමාජික,
පාඹුල් ‍පෙට්ටියගේ දොන් නලින් චන්දිම මහතා.

සාමාජික,
විතානගේ දොන් රූපසිරි මහතා.

සාමාජික,
විරවර්ණ කුරුකුලසූරිය බූසාබදුගේ චාන්දනි මිය.

සාමාජික,
සර්ධා සජීවනී මද්දුමගේ මිය.

සාමාජික,
වැලිකලගේ ලලිත් රත්න කුමාර මහතා.

සාමාජික,
හල්වතුර ගම්ආරච්චිගේ සුමිත්ලාල් මහතා.

සාමාජික,
අළුත්බදුගේ ඇන්ටන් ප්‍රදීප් කුමාර මහතා.

සාමාජික,
හෙට්ටිආරච්චිගේ චමිල කුමාර පෙරේරා මහතා .

සාමාජික,
මිල්ලවිතාන ආරච්චිගේ තුෂාරා නදුමන්ති මිය.

සාමාජික,
වීරක්කොඩි මනෝජ් කුමාර් ද සිල්වා මහතා.

එක්සත් ජාතික පක්ෂය


සාමාජික,
සෙම්බප්පෙරුම ආරච්චිගේ දොන් නිලන්ත මහතා

සාමාජික,
දේවගේ සුසිල් පත්මසිරි මහතා

සාමාජික,
නිශ්ශංක ප්‍රෑන්ක් වසන්තප්‍රිය සිල්වා මහතා

සාමාජික,
ගමගේ ලසන්ත කුමාර මහතා


සාමාජික,
ගුණමුනි ආනන්ද ප්‍රේමකීර්ති ද සිල්වා මහතා

සාමාජික,
දොන් දමිත් සංදීප් රාජපක්ෂ මහතා

සාමාජික,
දැල්කඳුරු ආරච්චිගේ ජීවනී සිල්වා ගුණරත්න මහතා

සාමාජික,
සමීර මදුශංක මහතා

සාමාජික,
රන්ජනි පෙරේරා මිය

සාමාජික,
හෙටිටිආරච්චිගේ අනුෂා ප්‍රියංගනී මිය

සාමාජික
කොරුවාගේ මල්ෂා ශෂිකානි ප්‍රනාන්දු මිය

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය


සාමාජික,
කඳන ආරච්චිගේ සජානි සදුපමා ප්‍රනාන්දු මිය

සාමාජික,
මුල්ලකන්දගේ විජිත පෙරේරා මහතා

සාමාජික,
රුහුණු කාරලුගේ සිරිලාල් සිල්වා මහතා

සාමාජික,
ජයලත්ගේ දොන් සමන් ප්‍රියන්ත මහතා

සාමාජික,
එස්.කෙටින් මහතා

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ


සාමාජික,
පොල්ගහගේ දෝන යමුනා කාරියවසම් මිය

ස්වාධීන පක්ෂය


සාමාජික,
මානික්ක තුප්පතිගේ වන්දන ශ්‍රිනාත් ප්‍රනාන්දු මහතා

සාමාජික,
වනිගසූරිය ආරච්චිගේ සංජීව ලලින්ද පෙරේරා මහතා