ප්‍රධාන කාර්යාලය

  • ප්‍රධාන කාර්යාලය දුරකථන අංකය
  • ෆැක්ස් අංකය
  • විද්‍යුත් ලිපිනය
  • වෙබ් අඩවිය
  • 034 2222 424
  • 034 2221 787
  • kalutaraps@gmail.com
  • www.kalutara.ps.gov.lk