1. 1. වස්කඩුව උප කාර්යාලය.

පුස්තකාල 1ක් සහ පෙර පාසැලක් අයත්ය.

  • වස්කඩුව ශ්‍රී සුභූති මහජන පුස්තකාලය.
  • සංහිඳපුර පියවර පෙර පාසැල.