මොරොන්තුඩුව උප කාර්යාලය.

පුස්තකාල 1 ක් සහ පෙර පාසැලක් අයත්ය.

  • මොරොන්තුඩුව මහජන පුස්තකාලය.
  • දෙල්දූව පෙර පාසැල.