1. නාගොඩ උප කාර්යාලය.

පෙර පාසැල් 2 ක් අයත්ය.

  • විජයගම පෙර පාසැල.
  • රජවත්ත පෙර පාසැල.