ජල නල එළීමේදී ප්‍රාදේශීය සභා මාර්ග පළුදු කිරීමට අවසර ලබා ගැනීම