ක්‍රීඩා පිටිය වෙන් කර ගැනීම

ක්‍රීඩා පිටිය වෙන් කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය

ක්‍රීඩා පිටිය වෙන් කිරීමේ ගාස්තු

කාර්යයවගකීමකාලය
1ප්‍රවේශ පත්‍ර අලෙවි කර පවත්වන සංගීත සංදර්ශන
2විවිධ වැඩ සටහන් (ආදායම් උපදවන්නේ නැති)
3ව්‍යාපාරික ප්‍රදර්ශන
4ප්‍රවේශ පත්‍ර අලෙවි නොකර පවත්වන සංගීත සංදර්ශන
5වේදිකාව සඳහා
6මුදල් අයකර පවත්වනු ලබන ක්‍රීඩා තරඟ
7මුදල් අය නොකර පවත්වනු ලබන ක්‍රීඩා

01. අයදුම්පතක් නිකුත් කිරීම.

02. තාක්ෂණ නිළධාරී නිර්දේශය ලබා ගැනීම.

03. සභාපතිතුමා / ‌ලේකම්තුමිය / කාර්ය භාර නිළධාරී නිර්දේශ ‌කොට අනුමැතිය ලබා ගැනීම.

04. අදාළ ගාස්තු අය කර අවසර ලබා දීම.