අපගේ මෙහෙවර

  • “ජන සුභසාධන පහසුකම් හා සංවර්ධන ක්‍රියා ඵලදායිත්වයේ ඉලක්කයන් සපුරා    ගැනීමට ජනතා සහයෝගයද කාර්යමණ්ඩල සේවාවන්ද රාජ්‍ය හා පළාත් සභා අනුග්‍රහයන්ද තුලනාත්මකව මෙහෙයවීම සභාවේ අරමුණයි.”